Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via onze datingsite/app worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Flirtmee.nl, handelend onder handelsnaam: “Veilig Flirten” kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 59614315, btw-identificatienummer NL853570656B01, hieronder ook aan te duiden als “Veilig Flirten”, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
“Veilig Flirten” is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-05-2018 17:22:00.
 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze datingsite/app verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW gegevens
Emailadres
Geslacht
Uw nickname
Uw (profiel-) foto
Geboortedatum
IP-adres
Sexuele voorkeur
Religie

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze datingsite/app moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze datingsite/app kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 

Moderatie

“Veilig Flirten” controleert continu of steekproefsgewijs alle communicatie die gebruikers onderling delen via onze datingsite/app op inhoud. De inhoud van de onderlinge communicatie mag niet in strijd zijn met de Nederlandse/Europese wetgeving of onze Algemene voorwaarden.
De control van de onderlinge communicatie wordt uitgevoerd door “Veilig Flirten” maar ook door de “Veilig Flirten” aangestelde admins & managers, welke gehouden zijn aan de voorwaarden van deze privacyverklaring.
Let op! Ook onderlinge Privé; berichten of webcam chatrooms kunnen worden gemodereerd. 
Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf. 


Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Lees ook de Privacy Tips!
 

Reclame

“Veilig Flirten” of haar sponsors kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.
 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze datingsite/app de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 

App store

De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
 

Publicatie

Bij gebruik van onze datingsite/app worden de volgende door u opgegeven gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn:
uw geslacht.
uw leeftijd en/of geboortedatum.
uw locatie.
uw seksuele voorkeuren.
uw geaardheid.
uiterlijke kenmerken.
lifestyle
familie situatie
carrière 
uw (profiel-) foto’s.
door u geplaatste video’s.
Indien u gebruik maakt van de webcamchat, de door uw vertoonde beelden.
Overige door u zelf opgegeven persoonlijke informatie.
 
Deze publicatie is echter niet afgeschermd voor zoekmachines. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Lees ook de Privacy Tips!

Advertenties

Onze datingsite/app kan advertenties vertonen.
 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In onze datingsite/app zijn social media buttons opgenomen.
 

Cookies

Op onze datingsite/app wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze datingsite/app voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze datingsite/app vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze datingsite/app gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze datingsite/app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
“Veilig Flirten”
Tingietersweg 14-16 
2031 ES Haarlem
info@flirtmee.nl


“Veilig Flirten” is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie verkrijgen via de openbare profielen of elders ingebrachte informatie op Flirtmee. “Veilig Flirten” is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via Flirtmee.